مراسم تجلیل از استاد مشفق کاشانی

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق

مراسم تجلیل از استاد مشفق